Hotel Regal Enclave Khar, Mumbai – 3 Star
Hotel Regal Enclave Khar, Mumbai – 3 Star